Lees in het Nederlands - Read in English - Lies auf Deutsch

 


 

Privacyverklaring

ESSB (European Society of Serinus Breeders) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
ESSB is een particulier initiatief van Huub Vervest en John Santegoeds en heeft verder geen  verenigingsstructuur of betrokkenheid bij enig andere vereniging of samenwerkinsgsverband.

Contactgegevens:
www.serinus-society.eu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ESSB verwerkt uw persoonsgegevens doordat U deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Naam
* Land
* Woonplaats
* Telefoonnummer (niet verplicht)
* E-mailadres
* Gebruikersnaam
* Opgave vogelbestand

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
ESSB verwerkt geen enkele bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van aangemelde leden:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers anders dan door U zelf opgegeven Serinus soorten in uw bezit. Als U er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ESSB verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
Door middel van uw contactgegevens, die u op deze site kunt invullen, wil de ESSB kwekers van de Serinussoorten, via internet, samen brengen. Dit met het doel jonge vogels te ruilen, kweekkoppels compleet te maken en zodoende een toekomst te bieden aan deze vogelsoorten in de avicultuur in Europa. Dit gebeurt op vrijwillige basis.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan leden, na inloggen op de site, ter inzage gesteld. Op deze manier kan contact tussen leden, zonder tussenkomst van derden, worden gegarandeerd.

Het afgeven van gegevens
Indien U een overeenkomst met ESSB aangaat bent U verplicht de gevraagde algemene persoonsgegevens af te geven en akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Als U dit niet wil/doet kunt U zichzelf niet toevoegen aan de lijst met ingeschreven leden en dus geen lid worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ESSB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Al het foto en filmmateriaal wat op de site gebruikt is, is ons met toestemming ter beschikking gesteld door de eigenaren en blijft voor onbepaalde tijd bewaard, evenals eventueel het door U aan ons ter beschikking gesteld materiaal. Zonder toestemming van ESSB is het niet toegestaan dit materiaal verder te verspreiden of te gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden
ESSB verkoopt of deelt uw gegevens niet aan derden.

Gebruik van cookies
Op onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoeveel en hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ESSB en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ESSB  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 


 

Privacy declaration

ESSB (European Society of Serinus Breeders) is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.
ESSB is a private initiative of Huub Vervest and John Santegoeds and has no other association structure or involvement with any other association or partnership.

Contact details:
www.serinus-society.eu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Personal data that we process
ESSB processes your personal data because you provide this data to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:

* Name
* Country
* Town
* Telephone number 
* E-mail address
* User name
* Specification of birds in posession

Special and / or sensitive personal data that we process
ESSB does not process any special and / or sensitive personal data of registered members:

Our website does not intend to collect data about website visitors other than the Serinus species that you specify. If you are convinced that we have collected personal data without your permission, please contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  and we will remove this information.

For what purpose and on what basis we process personal data
ESSB processes your personal data for the following purpose only: 
By means of your contact details, which you can enter on this site, the ESSB wants to bring breeders of the Serinus species together via the internet. This with the aim of exchanging young birds, completing breeding couples and thus offering a future to these bird species in aviculture in Europe. This is done on a voluntary basis.The data is treated confidentially and only made available to members after logging in to the site. In this way contact between members, without the intervention of third parties, can be guaranteed.

The delivery of data
If you enter an agreement with ESSB you are obliged to provide the requested general personal details and to agree with this privacy statement. If you do not want to do this, you cannot add yourself to the list of registered members and therefore do not become a member.

How long we keep personal data
ESSB does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data are collected. All the photo and film material used on the site has been made available to us by the owners with permission and remains stored indefinitely, as well as any material shared to us to you. Without ESSB's permission it is not permitted to further distribute or use this material.

Sharing of personal data with third parties
ESSB does not sell or share your information to third parties.

Use of cookies
Cookies from Google are placed on our website as part of the Google Analytics. We use this service to keep track and receive reports on how much and how visitors use the website. We have not allowed Google to use the analytics information obtained for other Google services. The information thus obtained is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Read the privacy policy of Google for more information, as well as the specific privacy policy of Google Analytics.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your possible consent to data processing or to object to the processing of your personal data by ESSB and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . To ensure that the request for inspection has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks.

How we protect your personal data
ESSB takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adjust privacy statement
We reserve the right to adjust this privacy statement. Changes will be published on this website.

  


 

Datenschutzerklärung

Die ESSB (European Society of Serinus Breeders) ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verantwortlich.
ESSB ist eine private Initiative von Huub Vervest und John Santegoeds und hat keine andere Verbandsstruktur oder Beteiligung an anderen Verbänden oder Partnerschaften.

Kontaktinformationen:
www.serinus-society.eu 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persönliche Daten, die wir verarbeiten
Die ESSB verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, da Sie uns diese Daten selbst zur Verfügung stellen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:
* Name
* Land
* Ort
* Telefonnummer 
* E-Mail-Adresse|
* Benutzername
* Spezifikation von Vogelarten in Ihren besitz

Spezielle und / oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
ESSB verarbeitet keine speziellen und / oder sensiblen persönlichen Daten registrierter Mitglieder:

Unsere Website beabsichtigt nicht, Daten über andere Website-Besucher als die von Ihnen angegebenen Serinus-Arten zu sammeln. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir ohne Ihre Erlaubnis personenbezogene Daten gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  und wir werden diese Informationen entfernen.

Zu welchem ​​Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten
Die ESSB verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:

Mit Hilfe Ihrer Kontaktdaten, die Sie auf dieser Website eingeben können, möchte der ESSB Landwirte der Art Serinus über das Internet zusammenführen. Dies mit dem Ziel, junge Vögel auszutauschen, Brutpaare zu vervollständigen und damit diesen Vogelarten eine Zukunft in der Vogelzucht in Europa zu bieten. Dies nür auf freiwilliger Basis.

Die Daten werden vertraulich behandelt und den Mitgliedern erst nach dem Einloggen auf der Website zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise kann der Kontakt zwischen Mitgliedern gewährleistet werden, ohne dass Dritte eingreifen.

Die Lieferung von Daten
Wenn Sie eine Vereinbarung mit ESSB abschließen, sind Sie verpflichtet, die angeforderten allgemeinen persönlichen Daten anzugeben und dieser Datenschutzerklärung zuzustimmen. Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie sich nicht der Liste der registrierten Mitglieder hinzufügen und werden daher kein Mitglied.

Wie lange werden personenbezogene Daten gespeichert?
ESSB speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt erforderlich, um die Zwecke zu erreichen, für die Ihre Daten erhoben werden. Sämtliches auf der Website verwendete Foto- und Filmmaterial wurde uns von den Eigentümern mit Genehmigung zur Verfügung gestellt und bleibt unbegrenzt gespeichert, ebenso jegliches Material, das Sie uns zur Verfügung stellen. Ohne die Erlaubnis der ESSB ist es nicht gestattet, dieses Material weiter zu verbreiten oder zu verwenden.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
ESSB verkauft oder teilt Ihre Informationen nicht an Dritte.

Verwendung von Cookies
Im Rahmen von Google Analytics werden auf unserer Website Cookies von Google gesetzt. Wir nutzen diesen Service, um zu verfolgen und Berichte darüber zu erhalten, wie oft und wie Besucher die Website nutzen. Wir haben Google nicht gestattet, die für andere Google-Dienste erhaltenen Analysedaten zu verwenden. Die so erhaltenen Informationen werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google sowie in den spezifischen Datenschutzbestimmungen von Google Analytics.

Daten anzeigen, ändern oder löschen
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu berichtigen oder zu löschen. Sie haben auch das Recht, Ihre eventuelle Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch ESSB zu widersprechen, und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns senden können, um die persönlichen Daten, die wir über Sie in einer Computerdatei gespeichert haben, an Sie oder eine andere von Ihnen genannte Organisation zu senden. Sie können einen Antrag auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Datenübertragung Ihrer personenbezogenen Daten oder einen Antrag auf Widerruf Ihrer Einwilligung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  senden. Um sicherzustellen, dass der Antrag auf Einsichtnahme von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie, eine Kopie Ihres Identitätsnachweises mit dem Antrag zu senden. Machen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, MRZ (maschinenlesbare Zone, der Streifen mit den Nummern am unteren Rand des Passes), Passnummer und Bürgerservicenummer schwarz. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich, jedoch innerhalb von vier Wochen, beantworten.

Wie wir personenbezogene Daten schützen
ESSB nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unbefugte Änderungen zu verhindern. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten nicht richtig geschützt sind oder Anzeichen von Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte an uns; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anpassen von die Datenschutzerklärung.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen. Änderungen werden auf dieser Website veröffentlicht. 

 
 

Serinus-Society is using cookies for a better working website, and to analyze the visits on the website.